ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคเนื้อพร้อมตรวจระบบสืบพันธุ์โค

วันที่ 20- 21 กันยายน  2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคเนื้อพร้อมตรวจระบบสืบพันธุ์โค  ให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมให้คำแนะนำทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแม่โคตัวรับในการย้ายฝากตัวอ่อน และการจัดการฟาร์มโคเนื้อ  อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6