ผลของระยะเวลาปรับสมดุล และการเสริม L-cysteine ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งสุกร

 

   ผลของระยะเวลาปรับสมดุล และการเสริม L-cysteine ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งสุกร (Effect of equilibration time and L-cysteine supplement to extender on frozen boar semen quality)
   เลขทะเบียนวิชาการ 59(1)-0208-012 ผู้จัดทำ นางสาวนลิน บุญสพ และ นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์