ผลของ PMSG ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก

 

   ผลของ PMSG ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก
   เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-106 ผู้จัดทำ พิงค์ลานนา กุญชร และ กอบสุข ทองสอดแสง