ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย

 

   ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย
   เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-106 ผู้จัดทำ พิงค์ลานนา กุญชร และ กอบสุข ทองสอดแสง