ความเข้มข้นของอสุจิในหลอดบรรจุน้ำเชื้อชนิด medium straw และชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการผสมเทียมต่อระยะเวลาการมีชีวิตของอสุจิภายหลังการละลาย

 

   ความเข้มข้นของอสุจิในหลอดบรรจุน้ำเชื้อชนิด medium straw และชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการผสมเทียมต่อระยะเวลาการมีชีวิตของอสุจิภายหลังการละลาย
   เลขทะเบียนวิชาการ 61(1)-(60:03)-0208-025 ผู้จัดทำ เริงวุฒิ วรวุฒิ,จรรยาพร รุ่งเรือศักดิ์ และจุฬฉัตร ชาปัญญา