ผลของการเปลี่ยนเซมินอลพลาสมา ต่อคุณภาพน้ำเชื้อโคแช่แข็ง

  ผลของการเปลี่ยนเซมินอลพลาสมา ต่อคุณภาพน้ำเชื้อโคแช่แข็ง 
  เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-127 ผู้จัดทำ อภิรักษ์ อุทธา, นิติรัฐ ถียัง, สุจิรา ธรรมวัง และอธิศักดิ์ ศิริบุรี