ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ำฟอลลิเคิลต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอโค

  ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ำฟอลลิเคิลต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอโค 
  เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-128 ผู้จัดทำ นิติรัฐ ถียัง, อภิรักษ์ อุทธา และสุจิรา ธรรมวัง