ผลของชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลาย

  ผลของชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลาย 
  เลขทะเบียนวิจัย 60(1)-(60:01)-0208-025 ผู้จัดทำ จุฬฉัตร ชาปัญญา และพิงค์ลานนา กุญชร