ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของฝูงโคนมทดแทนในช่วงระหว่างปี 2551-2561

  ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของฝูงโคนมทดแทนในช่วงระหว่างปี 2551-2561
  เลขทะเบียนวิจัย 63(2)-0208-138 ผู้จัดทำ นันท์มนัส สีคง และเพชรร้อย เพชรเรียง