ความชุกของการสูญเสียตัวอ่อนระยะแรกในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอล โฮลสไตน์ ที่มีปัญหาผสมติดยากในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี

   ความชุกของการสูญเสียตัวอ่อนระยะแรกในแม่โคนมพันธุ์ทรอปิคอล โฮลสไตน์ ที่มีปัญหาผสมติดยากในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
   เลขทะเบียนวิจัย 60(1)-0208-005 ผู้จัดทำ นันท์มนัส สีคง, สถาปัตย์ อิ่มโพธิ์, ธวัชชัย โพธิ์คำ และจตุพร พงษ์เพ็ง