เชิญเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอาหารเสิรม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563