แบบฟอร์ม สัญญา และแบบรับรองในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

1.  คำเสนอขอสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (แบบ นร.1)
2.  หนังสือรับรองการใช้และรับซื้อน้ำนมโค เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ประจำปีการศึกษา 2653 (แบบ นร.2)
3.  แบบรายงานการบริหารจัดการน้ำนมดิบและการจำหน่ายนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน... (แบบ นร.3)
4.  แบบแสดงแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตาม MOU 2562/2563 ตลอด 365 วัน (แบบ นร.4)
5.  แบบรายงานผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มพื้นที่ ... (แบบ นร.5)
6.  แบบแสดงกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมสามารถผลิตน้ำนมโคคุณภาพดี (แบบ นร.6)
7.  สัญญาซื้อขาย
8.  หนังสือรับรอง