ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1

 

แบบฟอร์มรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570)