แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

 1.  คำเสนอขอสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 2.  หนังสือรับรองการใช้น้ำนมโค
 3.  แบบรายงานการบริหารจัดการน้ำนมดิบและการจำหน่ายนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 4.  แผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือ ฟาร์มโคนม ตลอด 365 วัน
 5.  รายชื่อผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน
 6.  แบบแสดงกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมสามารถผลิตน้ำนมโคคุณภาพดี
 7.  สัญญาซื้อขาย
 8.  รายงานการรับซื้อน้ำนมดิบของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
 9.  หนังสือยืนยันว่าไม่มีหนี้สินติดค้างชำระ