แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม สทป.

 

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานน์ (ห้องประชุม 1) สำหรับผู้ร่วมประชุมเกิน 10 คนขึ้นไป - 40 คน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 02-967-9700 ต่อ 3110

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 2 สำหรับผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 10 คน

ผู้รับผิดชอบ : งานแผนงานและติดตามประเมินผล 02-967-9798

*/*หมายเหตุ : หน่วยงานภายนอก ต้องทำบันทึกข้อความขอใช้ เรียน ผอ.สทป. กรุณาระบุจำนวนคนและเวลาให้ชัดเจน