คู่มือ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม/พนักงานผสมเทียม

 

 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
 แบบฟอร์มขอมีบัตรและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
 การกำหนดรหัสเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
 ใบรับรองทักษะการปฏิบัติงานผสมเทียม
 เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : รายงานสรุปคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
 เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : ฟอร์มบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม (ใช้วิธีการสแกนรูป)//ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : ฟอร์มบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม (พนักงานผสมเทียม) (ใช้วิธีการสแกนรูป)//ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : ตัวอย่าง เอกสารบันทึกข้อความส่ง สทป.(กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล)