ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ 2564 สทป.

เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ (บาท)
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ 02/09/2564 1,025,920.30
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 19/08/2564 67,740,000
ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 11/08/2564 67,740,000
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 27/07/2564 67,740,000
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 07/07/2564 369,560
ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 409,300 กิโลกรัม 17/06/2564 2,987,890
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 04/06/2564 369,560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ 25/05/2564 672,136.70
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 606,000
ประกวดราคาจัดซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 11 ชุด 29/03/2564 1,480,000
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 05/03/2564 1,700,000
ประกวดราคาจัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 683,400 กิโลกรัม 05/03/2564 4,988,820
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/01/2564 45,000
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 30/12/2563  1,024,996
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ระยะที่ 2   14/12/2563  6,240,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์   14/12/2563  6,500,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือและแพะ   14/12/2563 4,657,500 
ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 420,000 กิโลกรัม 30/11/2563 3,066,000
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27/11/2564 13,974.20
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
27/11/2563 1,057,400
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือและแพะ 27/11/2563 4,657,500
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 27/11/2563 6,500,000
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ระยะที่ 2 24/11/2563 6,240,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ระยะที่ 2 23/11/2563 6,240,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 23/11/2563 6,500,000
ประกวดราคาจ้างระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือและแพะ 23/11/2563 4,657,500
ประกวดราคาซื้อรถหน่วยปฏิบัติการแก้ไขระบบสืบพันธุ์สัตว์เคลื่อนที่ 16/11/2563 3,800,000
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 11/11/2563 1,057,400
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 03/11/2563 4,175,200
ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 258,300 กิโลกรัม 12/10/2563 1,885,590