แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด สทป.

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
 1 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์
 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
 1.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
1.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.1.3 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม
2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐาน (โคนม โคเนื้อ สุกร และแพะ)
2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์
2.3 การผลิตและเพิ่มระดับความแม่นยำของการคัดเลือกพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์
2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนและตั้งท้องในโคและแพะ
2.5 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยหรือวิชการของหน่วยงาน
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
6. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
7. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน
10. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน