หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวขอนแก่น
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
 หน่วยผสมเทียมในเขตความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี