คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประจำปี 2562

 

เลขที่
คำสั่ง
คำสั่ง ลงวันที่
79/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณตามคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/12/2562
78/2562 แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 17/12/2562
77/2562 การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 28/11/2562
76/2562 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 20/11/2562 
75/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 20/11/2562
74/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ 20/11/2562
73/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร 19/11/2562
72/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 14/11/2562
71/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส (หน่วยงาน สทป.) 07/11/2562
70/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 07/11/2562
69/2562 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการตามนโยบาย 07/11/2562
68/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 04/11/2562
67/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/10/2562
66/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 570,000 กิโลกรัม 24/10/2562
65/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 10/10/2562
64/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์แพะ 10/10/2562
63/2562 มอบหมายให้หัวหน้าและบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 10/10/2562
62/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 03/10/2562
61/2562 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 22/09/2562
60/2562 แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการด้านการบังคับใช้กฎหมายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ผสมเทียม 06/09/2562
59/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2562
58/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 160,000 กิโลกรัม 13/08/2562
57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 09/08/2562
56/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 05/08/2562
55/2562 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคาจำหน่ายน้ำเชื้อแช่แข็งและเอ็มบริโอสัตว์ 30/07/2562 
54/2562 แต่งตั้งคณะทำงานรายชนิดสัตว์, คณะทำงานระบบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์สำนักฯ ผู้รับผิดชอบสถานีทดสอลสมรรถภาพฯ ทั้ง 4 สถานี ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ทั้ง 4 ศูนย์ ผู้รับผิดชอบด้านการเคลื่อนย้ายน้ำเชื้อ ผู้รับผิดชอบด้านงานย้ายฝากตัวอ่อน, และคณะทำงานด้านการสร้างพันธุ์ ของ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 30/07/2562
53/2562 แต่งตั้งผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองเป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม 24/07/2562
52/2562 แต่งตั้งผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองเป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 23/07/2562
51/2562 แต่งตั้งคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 18/07/2562
50/2562 แต่งตั้งคณะทำงานด้านปศุสัตว์ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 18/07/2562
49/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (ชุดย่อย) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 18/07/2562
48/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน (ชุดย่อย) ด้านปศุสัตว์ประจำฟาร์มโคนมสาธิต สวนจิตรลดา 18/07/2562
46/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย 11/07/2562
45/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโคพันธุ์ของโครงการพัฒนาและผลิตพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 11/07/2562
44/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณตามคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 11/07/2562
43/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 05/06/2562
42/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน 30/05/2562 
41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 27/05/2562 
40/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 15/05/2562
39/2562 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการผลิตตัวอ่อนกระบือ 10/05/2562
38/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09/05/2562
37/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ 02/05/2562
36/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 01/05/2562
35/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 30/04/2562
34/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 30/04/2562
33/2562 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการผลิตตัวอ่อนโคเนื้อ 29/04/2562 
32/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 23/04/2562
31/2562 แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสิรม (นม) โรงเรียน 23/04/2562
30/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 23/04/2562 
29/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 10/04/2562
28/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 05/04/2562
27/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 27/03/2562
26/2562 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม) 25/03/2562
25/2562 แต่งตั้งบุคลากรระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 14/03/2562
24/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคระกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 13/03/2562
23/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์พันธุ์พระราชทาน 11/03/2562
22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 06/03/2562
21/2562 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 05/03/2562
20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 28/02/2562
19/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/02/2562
18/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 18/02/2562
17/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15/02/2562 
16/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2562
15/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย 13/02/2562
14/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 13/02/2562
13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/02/2562
12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 594,500 กิโลกรัม 08/02/2562
11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2562
10/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ 07/02/2562
09/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนโทป์ของโค จำนวน 14 ชุด 07/02/2562
08/2562 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส 07/02/2562
07/2562 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานราชการ กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 31/01/2562
06/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุด ฺBead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 10 รายการ 24/01/2562
05/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 22/01/2562
04/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร 22/01/2562
03/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการกิจกรรม 5 ส (หน่วยงาน สทป.) 11/01/2562
02/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์แพะ 11/01/2562
01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 10/01/2562