คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประจำปี 2564

คำสั่ง
เลขที่
คำสั่ง  
61/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13/09/2564
60/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 07/09/2564
59/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 03/09/2564
58/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส (Augus) 03/09/2564
57/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 02/09/2564 
56/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 01/09/2564
55/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนในการผลิตปศุสัตว์ และเผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2564
54/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2564
53/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ 25/08/2564
52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนในการผลิตปศุสัตว์ และเผยแพร่ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ 24/08/2564
51/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 16/08/2564
50/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 13/08/2564 
49/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 10/08/2564
48/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ผท. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564
47/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 09/08/2564
46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุอุปกรณ์การย้ายฝากตัวอ่อน 03/08/2564
45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณตามคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 30/07/2564
44/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 30/07/2564
43/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 27/07/2564
42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลางแบบพิมพ์ (ผ.ท.) จำนวน 10 รายการ 27/07/2564
41/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ แบบพิมพ์ (ผ.ท.) จำนวน 10 รายการ 20/07/2564
40/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 16/07/2564
39/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 14/07/2564
38/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 14/07/2564
37/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 08/07/2564
36/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2564
35/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต(TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 28/06/2564
34/2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 22/06/2564 
33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2564 
32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 409,300 กิโลกรัม 07/06/2564
31/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 01/06/2564
30/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2564 
29/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 24/05/2564
28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2564
27/2564 แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 13/05/2564
26/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39 รายการ 06/05/2564
25/2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อและกระบือ ทดแทน 06/05/2564
24/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์และเอ็มบริโอสัตว์แช่แข็งเพื่อการจำหน่าย 05/05/2564
23/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2564
22/2564 แต่งตั้งผู้แทนหลักและผู้แทนสำรองเป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 03/05/2564
21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายะเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 23/04/2564
20/2564   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 23/04/2564 
19/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อ ชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 11 ชุด 09/04/2564
18/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 29/03/2564
17/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 2 คน 23/03/2564 
16/2564 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม) กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ 17/03/2564
15/2564 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา ปรับรปุงพันธุ์แพะ 15/03/2564
14/2564 แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับประสานงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์ 08/03/2564
13/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 03/03/2564
12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564
11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน 23/02/2564
10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 683,400 กิโลกรัม 22/02/2564
9/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์)

16/02/2564
8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณพ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 10/02/2564
7/2564 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 09/02/2564
6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 02/02/2564
5/2564 แต่งตัังคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 29/01/2564
4/2564 แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อน 22/01/2564
3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จ้างพิมพ์สมุดพ่อพันธุ์โคนม ประจำปี 2563 13/01/2564
2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR 06/01/2564
1/2564 ให้หัวหน้าและบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 04/01/2564