แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน

 

1. แบบคำขอใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์เพื่อจำหน่าย
2. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์เพื่อจำหน่าย
3. หนังสือรับรองของสัตวแพทย์ประจำศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
4. ตารางแสดงรายชื่อและจำหน่ายสัตว์ของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ
5. แบบฟอร์มบันทึกประวัติพ่อพันธุ์รายตัว
6. รายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
7. แบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายพ่อพันธุ์
8. แบบฟอร์มข้อมูลการรีดเก็บน้ำเชื้อรายวัน
9. แบบบันทึกการจ่ายน้ำเชื้อรายตัว
10. แบบฟอร์มใบส่งน้ำเชื้อแช่แข็ง
11. แบบบันทึกการรับน้ำเชื้อรายตัว
12. แบบฟอร์มภาพรวมการผลิตและจ่ายน้ำเชื้อรายปี