รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens