รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
2. ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต