รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)