รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ อาหารสัตว์

1. หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน
2. กากถั่วเหลือง
3. ข้าวโพดป่น
4. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (สำหรับโคพ่อพันธู์ทดสอบ)
5. อาหารสัตว์สำเร็จรูป (สำหรับลูกโคนม Calf starter)
6. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (สำหรับโคนมรุ่น/สาว)
7. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (สำหรับแม่โครีดนมโปรตีน 16 %)
8. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (สำหรับแม่โครีดนมโปรตีน 18 %)
9. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (สำหรับแม่โครีดนมเพื่องานวิจัย)
10. อาหารสัตว์ผสมเทียมผสมสำเร็จรูป (สำหรับโคนมแม่พันธุ์ทดสอบ)
11. อาหารสัตว์ผสมเสร็จ (TMR ชนิดเปียก) สำหรับโครุ่น โคสาว โคพ่อพันธุ์
12. ใบกระถินบด
13. มันตากแห้งบด
14. รำข้าวสาลี
15. กากเมล็ดฝ้าย
16. กากน้ำตาล
17. กากเนื้อในปาล์ม
18. ถั่วเหลืองหมัก
19. ข้าวโพดหมัก
20. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรบแพะแม่พันธุ์
21. กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
22. ยอดอ้อยอบแห้ง