รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

1.  อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ
(
กษ 0610.02/2359 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561)