รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์

1. เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม
2. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,300 ลิตร
3. เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส
4. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
5. กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์
6. เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้
7. เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน
8. ชุดอุปกรณ์ตรวจและเจาะเก็บไข่สำหรับสัตว์
9. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ
10. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)
11. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา
12. แท่นอุ่นสไลด์ แบบติดกล้องสเตอริโอ
13. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบฝาทึบด้านบน
14. ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว
15. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid)
16. ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ 720 ลิตร
17. เครื่องพิมพ์หลอดน้ำเชื้อ
18. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร
19. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า
20. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
21. ตู้บ่มเพาะเชื้อในบรรยากาศด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
22. เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แบบตั้งพื้น
23. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง
24. เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อโคด้วยไฟฟ้า
25. ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
26. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
27. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกำลังขยายสูง
28. กล้องฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายรูประบบดิจิตอล
29. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิ
30. ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดเรียงโครโมโซม
31. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร
32. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ
33. ตู้อบความร้อน ขนาดความจุ 720 ลิตร
34. เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อแพะ
35. เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค
36. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา
37. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์
38. ไนโตรเจนเหลว

 

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

1. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร
2. เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด
3. เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ